FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Dotyczy konsumentów)

Firma Walewski Sp z o.o.
ul. Lubelska 55
24-100 Puławy

biuro.walewski@gmail.com

Ja _______________________________________________________

                        

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:____________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

Proszę o zwrot środków na rachunek bankowy:_________________________________________________________________

Rachunek w banku______________________________________________________

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________